مرکز آموزش مجازی آکادمی استراتژی ایران مرجع آموزش های تخصصی و حرفه ای مدیریت استراتژیک در ایران می باشد.

هدف این سامانه ارتقاء توانمندی های علمی و دانشی اعضاء از طریق آموزش مجازی جهت کسب موفقیت های شغلی ، تحصیلی و فردی  برای علاقمندان حوزه مدیریت می باشد.